Jean-Henry Céant communique sur ce qu’il fait pour débloquer la situation

Tard dans la nuit du 23 2018 dernier, le Premier ministre a communiqué sur ce qu’il fait depuis l’adresse à la nation du président le 21 novembre. Jean-Henry Céant a fait savoir qu’il va continuer avec le processus de dialogue et annoncé que le gouvernement est mobilisé pour la reprise des activités. Le Nouvelliste publie l’intégralité de son intervention.

Publié le 2018-11-26 | Le Nouvelliste

Kompatriyòt mwen yo,

Frè m ak sè m nan dis Pepatman peyi a

Frè m ak sè m nan dyaspora a

Jodi a Premye minis nou a vin pale avè nou. Mwen vin di nou : moman konbit potekole a rive. Mwen vin di nou : moman pou nou tout chita youn gade lòt nan je a rive. Mwen vin di nou moman an rive pou n chita devlope peyi a. Jodi a se devwa m pou mwen esplike nou kouman gouvènman m ap dirije ap travay pou ede tout Ayisyen viv pi byen.

Jodi a nou konstate nou manke tèt ansanm, nou manke inite pou nou rezoud pwoblèm pèp ayisyen yo : pwoblèm grangou, pwoblèm sante, pwoblè lojman, pwoblèm sekirite, pwoblèm edikasyon.

TOU SA METE PLIZ DIVIZYON NAN MITAN NOU. Divizyon sa yo pa mennen nou byen, divizyon sa yo pa nan enterè pitit peyi a. Nan jou ki soti pase yo, plizyè manifestasyon fèt. Plizyè Ayisyen pèdi lavi yo, plizyè nan konpatriyòt nou yo blese. M ap prezante kondoleyans bay fanmi viktim yo. Viktim polisye, viktim nan Lasalin, viktim nan popilasyon an. Lavi chak sitwayen enpòtan pou nou, enpòtan pou peyi a. Se pou sa nou pral mennen ankèt sou tout ka sa yo.

N ap travèse yon kafou difisil nan vi nasyon an. Yon kafou ki gen anpil danje. Yon kafou nou te koupe fache avè l depi plis pase 100 lane.

Chers compatriotes,

Permettez que je vous rappelle quelques chiffres significatifs :

Nous sommes aujourd’hui 11 millions d’habitants sur 27500 kilomètres carrés. Notre PIB par habitant est de 765 dollars américains, alors qu’il est de 5109 dollars à la Jamaique et de 7052 dollars en République dominicaine. Nous savons aussi que près de 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.

Notre économie stagne. De 1998, à 2018 la croissance moyenne de notre économie a été de 1,3% par an alors que la croissance moyenne annuelle de la population a été de 1,8 %.

Plus d’habitants, moins de ressources, diminution de la production nationale. D’où une augmentation accrue de nos importations et une pression sur la monnaie nationale.

Vous serez d’accord avec moi, cette situation n’est pas normale, absolument pas normale. Nous ne pouvons plus continuer dans cette direction.

Frè m ak sè m yo,

Konpatryòt mwen yo,

Nou dakò avè m, sitiyasyon sa a pa nomal, Ii pa nomal ditou. Nou pa ka kontinye ladan l.

Nou tout gen responsabilite pou nou fè sa chanje. Nou tout : elit politik, elit entelektyèl, elit ekonomik, se responsabilite nou tout pou nou fè pèp ayisyen soti nan mizè sa a, se responsabilite nou pou nou mete tèt ansanm pou kwape grangou ak chomaj, pou nou sispann goumen youn ak lòt. Se responsabilite nou tout pou nou pale youn ak lòt, pou youn aksepte tande lòt, menm lè nou pa fin dakò yonn ak lòt. Vwa ap leve anpil kote pou fè revandikasyon. Gen revandikasyon ki jis, gen revandikasyon ki enpòtan pou vi peyi a : revandikasyon pou fè bon règleman sou lajan ki depanse, revandikasyon pou konbat koripsyon, revandikasyon pou jwenn lajan PetroKaribe a. Se nan pale yonn ak lòt n a ka bati yon peyi!

Bati peyi se bati enstitisyon, se bay enstitisyon ki ekziste yo jarèt pou yo fonksyone pi byen. Se fè enstititisyon bay pèp la sèvis, se fè enstitisyon yo ede peyi a mache pi byen.

Nou pa sou bon wout la, nou pa sou bon chimen. M ap pran ekzanp nan ladwan ak nan DGI:

Plis pase 64 % bidjè a chita sou DGI. Plis pase 35 % nan bidjè nasyonal chita sou resèt ladwàn.

Se lajan sa yo ki pou pèmèt bati klinik, bati lekòl, bati pòs polis, ede sektè agrikòl la, anplwaye bon kalite pwofesè. Se kalite lekòl la ki bay bon kalite sitwayen. Nou pa envesti nan lekòl kidonk nou pa envesti nan sitwayen nou yo.

Nou kwè ak dispozisyon nap pran yo tout lajan sa yo ap gen pou ogmante.

Pèp ayisyen, èske nou reyalize sekirite popilasyon chita sou 16mil polisye sèlman , pou 11 milyon moun sou 27500 kilomèt kare? Sa vle di yon sèl polisye pou chak 700 moun. Èske nou reyalize, fòk yo pwoteje nou, fòk yo fè sikilasyon, fòk yo konbat bandi, fòk yo bay sekirite pandan yap respekte dwa tout moun? Mwen pwofite pou mwen salye byen ba travay pwofesyonèl lapolis ap fè menm si mwayen yo pa anpil.

Fòk mwen di tou se responsabilite nou tout pou yo travay nan pi bon kondisyon. Se responsabilite nou tout pou gen plis polisye. Se responsabilite nou tout pou nivo sekirite peyi a vin pi bon.

Eske nou reyalize, pou chak 1000 timoun ki fèt gen 59 ladan yo k ap mouri anvan yo gen 1 an ?

Anpil nan pwoblèm sa yo te ka ranje si lajan leta a te bi byen itilize pandan 30 lane pase yo. Se pou tèt sa fok lajistis fè travay li pou règleman fèt sou lajan ki mal depanse yo. Se pou sa N AP JWENN KOB PETROKARIBE. PÈP AYISYEN, JENÈS PEYI M , PETRO CHALENGER YO, LETA AYISYEN AP TRAVAY AVEK KONSEYE JIRIDIK LI YO POU JWEN PI BON MWAYEN POU POTE PLENT KONT MOUN KI DETOUNEN LAJAN PETROKARIBE A .

Mesdames et messieurs les partenaires de la communauté internationale.

Je dois, à cette étape de mon intervention, saluer la constance des efforts que vous avez consentis pour le peuple haïtien. Je dois saluer également la qualité du dialogue que j’ai eu avec vous depuis la ratification de ma politique générale par le Parlement. Le moment est venu pour que, dans le respect de nos engagements mutuels, nous nous mettions au travail pour améliorer le bien-être du peuple haïtien. Comme j’ai eu à le dire, le gouvernement que je dirige ne ménagera aucun effort pour respecter les clauses des accords conclus. Mes ministres et moi sommes déterminés à accélérer les décaissements sur les projets et programmes existants et à finaliser tous les dossiers pour les programmes à venir. Haïti est une île, certes, mais c’est également un maillon de la grande chaîne des échanges internationaux. Une réelle ouverture au monde, jointe à une augmentation continue de la production nationale, nous permettra de rééquilibrer nos comptes et d’améliorer les conditions de vie de la population. Nous avons pris l’engagement ferme de réformer les finances publiques et de manière plus générale le fonctionnement de l’État. Nous réitérons notre engagement à agir dans la transparence pour une bonne gouvernance.

Kompatriyòt mwen yo,

Li lè li tan pou nou chita ansanm pou nou deside kijan, nan respè règ demokratik yo, n ap travay pou stabilite ak devlopman peyi nou. Se poutèt sa, jan prezidan Repiblik la swete l la, gouvènman ap chita ak tout fòs nan peyi a, tout òganizasyon politik yo, tout òganizasyon ekonomik yo, pou nou rekreye konfyans, pou nou mete n dakò sou aksyon n ap pran pou pèp ayisyen an ka viv pi byen. NOU BEZWEN STABILITE. Si pa gen stabilite p ap gen envestisman, p ap gen touris, pap gen devlopman ekonomik. P AP GEN LAPÈ.

Dyalòg n ap pale, dyalòg mwen komanse fè ak plizyè òganizasyon depi mwen premye minis la, se sèl wout k ap bon pou nou tout. San dyalòg sa a, san chita tande sa a, nou p ap ka vanse sou chemen demokrasi a, sou chemen devlopman an. Dyalòg m ap pale a se zafè nou tout li ye. Nou fè anpil wout ansanm, nou pa lènmi, nou se pitit menm peyi a, nou pale men lang, nou fèt pou nou pale ansanm. EKSPERYANS KRAZEBRIZE, VYOLANS AK RAYISMAN PA MENEN N OKENN KOTE. Fòk nou fè yon lòt chwa. Chwa pale youn ak lòt, Ayisyen ak Ayisyen, kit li anndan peyi a, kit li lòt bò dlo.

Men, dyalòg dwe fèt nan respè yonn pou lòt, nan respè byen prive ak byen piblik. Se pou tèt sa, gouvènman ap FEM sou respè lalwa. Sitwayen pezib fèt pou ka okipe afè yo san kè sote. Fanm ak gason nan tout vil nan peyi a fèt pou ka okipe biznis yo, san yo pa pè pèdi bak yo, magazen yo, machin yo. Se poutèt sa, lapolis resevwa enstriksyon pou li kontwole lari a, pou li konbat bandi. N ap mande konkou tout medya nan respè libète la pawòl, n ap mande tout sitwayen pou retire vyolans nan jan y ap pale nan radyo ak nan televizyon. Nou p ap tolere apèl pou fè vyolans. Nou p ap tolere menas kont sitwayen. N ap aplike lalwa kòmsadwa. Bousòl nou se lalwa, bousòl nou se Konstitisyon peyi a, bousòl nou se règ jwèt demokratik la.

P AP JANM GEN BABOUKÈT , MEN P AP JANM GEN LEKÒL LAGE POU MENASE SITWAYEN AK TOUT LÒT ENSTITISYON NOU YO.

Nan enstriksyon chèf leta a te bay gouvènman an nan diskou 21 novanm lan, li ensiste anpil sou aksyon sosyal pou gouvènman antreprann. Nou resevwa mesaj la, n ap travay pou sa fèt, pou sa fèt san pèdi tan. Pou tèt sa mwen mande minis Travo piblik, minis Afè sosyal, minis Sante piblik, minis Jenès ak Espò, minis Anviwonman, nan tèt kole ansanm, pou yo deplwaye pou bay popilasyon an sèvis.

Nan jou k ap vini la yo, nan tout kote, n ap mete sou pye bon jan plan pou atake pwoblèm fatra, pwoblèm salte . N ap lanse pwogram pou netwaye kannal, pwogram pou fè wout, pwogram pou pwòpte lari, pwogram pou debleye wout, pwogram pou fè vil yo bèl, pou fè tout katye yo pwòp.

Nan tout zòn kapital la, nan tout gwo vil nan pwovens yo, ekip CNE, TPTC, sèvis meri yo ap fè pwopte.

Travay pwopte sa yo, se djòb k ap kreye, se aktivite ekonomik ki ap pran jarèt. Se peyi a k ap remanbre.

Ministè Afè sosyal deja rekòmanse louvri restoran kominotè nan katye defavorize yo. Faes deja ap bay manje anpil kote.

Ministè Sante piblik resevwa lòd pou oganize bon jan pwogram suivi sante pou tout moun : klinik mobil ak medikaman pou timoun ak granmoun nan katye popilè yo. Se pou tèt sa nou bezwen estabilite nan tout katye yo.

Ministè Komès ak ministè Finans gen enstriksyon pou yo ede kreye antrepriz pou jèn gason ak jèn fanm avek kredi pou ti antrepriz. 1000 ti antrepriz pa mwa, 300 antrepriz jèn chak trimès pral pèmèt jèn nan peyi a kreye anplwa pa yo.

Nan semenn k ap vini la a, plizyè santèn jèn ki soti nan inivèsite pral komanse fè estaj nan biwo leta : nan DGI, nan ladwàn, nan kolektivite lokal yo, nan oganis otonòm yo

Konpatriyòt mwen yo,

Frè m ak sè m yo,

Mwen ta vle nou tout konprann diskou sa pa yo diskou an plis. Se anonse mwen vin anonse nou desizyon pou nou aji tout bon. Latroublay nou sot pase yo te ralanti gouvènman pou li bay popilasyon an sèvis.

Mwen mande tout moun rete tèt frèt , mwen envite tout fòs politik yo nan dyalòg k ap pèmèt nou rezoud tout bon vre, pwoblèm peyi a. Mwen mande tout ministè yo, tout administrasyon piblik la kontinye bay sèvis. Lapolis ap bay sekirite pou timoun ale lekòl, pou moun al travay. Mwen mande sektè prive a pou nou travay men nan men pou nou kreye richès, pou nou kreye pwosperite.

AN NOU BAY AYITI YON CHANS!

ENKLIZYON POU TOUT MOUN.

Viv AYITI

Ses derniers articles

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".