Akademi Kreyòl Ayisyen an selebre 5è anivèsè l

Akademi Kreyòl Ayisyen an selebre 5è anivèsè l, jodi 4 desanm 2019 la, nan lokal li, nan ri Marguerites, Turgeau. Sa fè 5 lane depi Leta ayisyen te kreye enstans sa nan peyi Ayiti pou regile lang kreyòl la. Nan okazyon sa, responsab yo te òganize yon jounen pòt louvri, epitou pale ak laprès sou tout sa akademi an reyalize deja pandan 5 lane pase yo, ak sa yo genyen pou yo reyalize nan lane k ap vini yo.

Publié le 2019-12-04 | Le Nouvelliste

« Nan non Akademi an, mwen voye yon gwo kout chapo pou tout enstitisyon piblik kou prive ki se patnè AKA. Kolaborasyon yo pandan 5 lane sa yo pèmèt lespwa boujonnen, e jodi a peyi Ayiti kapab fyè paske li genyen yon enstitisyon k ap travay pou fè lang popilasyon an respekte kòmsadwa. Nou fyè konstate tout ayisyen esprime yo lib e libè an kreyòl », nou t ap site prezidan konsèy administrasyon Akademi Kreyòl Ayisyen an, monseyè Pierre André Pierre, nan diskou li te bay, mèkredi ki te 4 desanm lan, nan okazyon 5è anivèsè Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA).

Depi 5 lane, Akademi Kreyòl Ayisyen an ap travay pou l pèmèt lang kreyòl lan gen plas li tout bon, jan konstitisyon an rekonèt sa. Pandan 5 lane sa yo, akademisyen yo reyalize  yon pakèt travay nan kad misyon yo genyen ki se regile lang kreyòl la. Yo fè sansibilizasyon, yo chita pale ak divès sektè nan sosyete a sou koze lang kreyòl la. An 2016, akademisyen yo te pran premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl  ayisyen an. Yo te adopte dispozisyon tankou sou alfabè kreyòl la, fòm long ak fòm kout mo yo, apostwòf elatriye. Rezolisyon sa reprezante yon gwo pa pou AKA, men gen anpil bagay  ki rete ki pou fèt ankò.

« Nou deja sou yon bon chemen, menmsi nou rekonèt wout ki rete pou fèt la long anpil, anpil. Men ak volonte, detèminasyon ak patisipasyon nou tout n ap rive kanmenm », nou t ap site toujou prezidan konsèy administrasyon AKA a. Li te pwofite pou l fè konnen tou volonte akademi an pou lang kreyòl la pran pi gwo espas nan lekòl ak inivèsite, nan administrasyon piblik la tankou prive, yon fason pou kominikasyon piblik kapab tounen yon zouti pou enfòme popilasyon an olye yon enstrimen ki kapab mete li sou kote.

Akademi Kreyòl Ayisyen ap travay anpil san kanpe. Yo pa rete sou sa yo fè sèlman. AKA a genyen anpil pwojè l ap travay sou yo e li antann reyalize yo nan ane k ap vini yo. Kèlke nan yo se : dezyèm rezolisyon sou òtograf lang kreyòl la, amannman lwa kreyasyon akademi an, lansman gran pri literè Akademi Kreyòl Ayisyen, piblikasyon premye diksyonè tèminolojik jiridik an kreyòl ak konstriksyon yon kanmpous sou teren li genyen nan Mòn blan, nan komin Gonayiv.

N ap raple ke Akademi Kreyòl Ayisyen an se yon enstans ki la pou l pèmèt devlopman lang kreyòl ayisyen an nan lòd ak disiplin selon prensip lasyans. Nan dat yo te kreye akademi an ki se 4 desanm 2014, komite seleksyon akademisyen yo te prezante 33 premye akademisyen yo ki soti nan divès enstitisyon. Jounen jodi a AKA genyen 36 akademisyen.

Elien Pierre elienpierre60@yahoo.com Auteur

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".