Insertion Demandée

Antant Nasyonal pou yon bon kalite edikasyon

Insertion Demandée

Publié le 2015-10-20 | Le Nouvelliste

Gouvènman Repiblik la, sektè edikasyon an, pati politik yo ak sektè òganize nan sosyete sivil la rive jwenn yon antant ki chita sou 7 pwen : 1e angajman : Ogmante kantite lekòl piblik yo epi repare yo Divès pati ki siyen antant sa a pran angajman pou aplikasyon politik lekòl gratis la ak obligasyon pou tout timoun al lekòl la fèt nan ogmante kantite lekòl piblik yo. Se yon priyorite e sa dwe fèt dapre yon nouvo kat nou pral kreye pou lekòl yo. Kat sa a ap prezante kantite etablisman eskolè ki disponib pa rapò ak kantite moun k ap viv nan chak seksyon nominal. Leta ap sèvi ak yon pati nan resous lajan li genyen disponib pou sektè edikasyon an pou li repare rezo lekòl nasyonal ak lise yo dekwa pou yo tounen referans poutèt bon kalite fòmasyon y ap ofri. 2èm angajman : Double finansman edikasyon Pou peryòd 2016-2020 an, pati ki siyen antant sa a ap pran tout dispozisyon pou yo veye pou Leta ayisyen rezève oubyen 35% nan bidjè nasyonal la oubyen 8% PIB peyi a pou li finanse edikasyon nan peyi a. Li va chwazi montan ki pi wo ant 2 montan sa yo. Sa se pi piti montan Leta dwe rezève nan finans peyi a pou edikasyon an Ayiti. 3èm angajman : Retire sistèm edikasyon an nan kesyon moun pa epi anba move enfliyans politik Pati ki siyen antant sa a ap veye pou genyen transparans nan desizyon sou jan pou lekòl yo fonksyone, jan pou yo fè rekritman ak jan pou yo angaje ajan edikatif yo. Y ap veye pou tout sa fèt san moun pa epi nan respè prensip, espesyalman nan òganize konkou. 4èm angajman : Aplike mezi ki kadre ak sitiyasyon moun k ap travay nan kesyon edikasyon Pati ki siyen antant sa a pran angajman pou yo aplike tout mezi ki kadre ak sitiyasyon espesyal pèsonèl anseyan an, yon fason pou yo ede nan amelyore kondisyon anseyan an yon bò ; yon lòt bò pou yo revize egzijans yo depi nan papòt epi ogmante nivo rannman pwofesyon ansèyman an. Pati ki siyen antant sa a pran angajman pou pèsonèl anseyan an egzèse dwa sendikal li. 5èm angajman : Fè pwomosyon pou fòmasyon « pandan tout lavi » Pati ki siyen antant sa a angaje yo pou yo pran tout dispozisyon ki nesesè pou yo fasilite moun jwenn fòmasyon pandan tout lavi dekwa pou pou yo bay garanti jèn yo ap kapab jwenn anplwa, pou vin genyen yon mendèv kalifye epi pou konpetans pwofesyonèl yo marye ak egzijans mache travay la fè. 6èm angajman : Devlope ansèyman teknik ak pwofesyonèl epi amelyore kalite a Pati ki siyen antant sa a angaje yo pou yo pran tout dispozisyon ki nesesè pou pwochen palman an ratifye tout lwa sou Ansèyman Teknik ak Pwofesyonèl tankou - lwa kad pou reglemantasyon sistèm ansèyman Teknik ak pwofèsyonel a - lwa sou mizanplas yon sistèm pou yo valide konesans - lwa sou devlopman yon kourikoulòm ki adapte avèk bezwen ki egziste sou mache travay la. 7èm angajman : Reglemante Ansèyman Siperyè a epi modènize l Pati ki siyen antant sa a angaje yo pou yo pran tout dispozisyon pou palman an rive ratifye tout yon seri lwa ki dwe pèmèt ansèyman siperyè a reponn bezwen ki genyen sou mache travay la tankou : lwa pou pèmèt yo kreye yon ògàn pou yo kontwole ansèyman siperyè a, lwa k ap pèmèt yo amelyore kapasite inivèsite yo pou yo resevwa plis etidyan, lwa pou favorize devlopman rechèch. Pati ki siyen antant sa a pran angajman pou yo kontinye braselide, yon bò pou yo fè pwomosyon lekòl bon kalite a, kit lekòl prive kit lekòl piblik, epi, yon lòt bò pou yo veye pou antant nasyonal pou bon kalite edikasyon an respekte.

Réagir à cet article