Ayibobo pou Michaëlle Craan

Publié le 2020-07-10 | Le Nouvelliste

Gen non ki sonnen fò

Gen non ki pote mak listwa

Non ki bay defi bliye l

Se yon non ki mare ak listwa yon peyi

Mikayèl Kràn

Youn nan non ki kouvri kò vil Jakmèl ak vwal li

Nanm li fè yon sèl ak yon vil li pa t janm vle kite

Nanm li fè yon sèl ak souf van k ap karese jip lakòt bagèt

Mikayèl  depi lè l tonbe nan tè bò isit

Se yon siwo ki sikre kè tout gason vanyan

Byen banda li travèse tout lizyè

Li janbe tout lantouray

Tout bèt nan bwa vin kouche kote l te woule do l

Lanmou fanm sa a pou Jakmèl pa gen limit

Toupatou nan tout gran salon, kay Mizelya ou mouche Lewa

Nan tout gwo lobedyans ou ribanbèl jou bare

Li toujou kwoke drapo “Sousoum kòda” byen wo

Mikayèl Kràn se youn nan pi gwo pye mapou lakou a

Nou rele l Manman Jakmèl

Paske li pale kreyòl zile a, li bwòdè kou pan

Jantiyès, afeksyon, lanmou se sèl kwa li pote

Yon pil santiman ki fè n souri menm nan pi move jou yo

ManMik lè l kwaze w, se yon sous dlo k ap kannale desann

K ap woule kò l nan yon mòn ki koube do l pou l ka glise doudous

Tout non ki pase anba siwolin li mande padon

Yo fè jakopyevèt

Pete pòt kay

Pran lari gran jounen, met ajenou, kriye, lè kreyòl la sou fè dyougan

Jakmèl di Ayibobo pou ou ManMik

Eske w sonje jou ou menm avè l te rankontre?

Eske w sonje ki premye mo ou te di l?

Eske w te kwè lanmou w pou li

T ap fè nich tankou koutbwa ki pa vle dekole?

Eske w te konnen lanmou w pou li se te pou letènite?


Tan pase, ane pase, solèy chanje po

Lavi vire bout, lalin chanje katye

Men lanmou w pou li pa janm fane

Relasyon nou pa janm gen miwo-miba

Li pa janm mipya

Depi l angaje li vin sifle non w nan toupòt

Avè l se yon lanmou nèt ale

Pafwa lè syèl la nwè kou lank

Ou ekri pwezi ak limyè chandèl pou w klere chimen l

Devan fòs lanmou sa a, Romeo ak Jilyèt se jwèt
Nou pa janm fin damou

Tèt li kite mak li sou zepòl ou

Li fonn anndan w, nan sant pafen w

Tout plim nan kò w konn gou swe l

Ala yon lanmou sa a …

Vire-tounen nou pran damou kèkal nan yon ti kwen kache
Tankou Adam ak Èv nou lage ak tout boulin

Chak gout swe kò nou kont pou fè flè boujonnen

Jakmèl ap di w mèsi pou figi l ou te pentire chak jou
Pou l ka toujou ret souri

Jakmèl mande w padon

Diran tout vi w ou te chef pwèl li 

E menm lè l t ap pèdi fèy, ou te ret kole la kou mòpyon

Lè move solda, move lawon te vle etenn souf li

Li te toujou konte sou kouray ou pou w pote l sekou
Pou li ou pran kòd, ou mawon

Jenerasyon alèkile dwe kopye sou ou

Pou yo ka vin konn plis sou vil sa a ki te chè pou ou

Pou konbit la kontinye
Pou yo akòde kè yo ak tè a menm si plapye yo blese

Pou ou vil sa a,

Jakmèl, te toujou yon ti lapli k ap jwe melodi sou do tòl ou

Yon bri yon fanm k ap bay lavi sou kabann lopital

Ou met moun sou de ran lè enterè l menase

Moun tout peyi met tèt atè e yo ouvè tout wout depi yo wè van w ap pase

Pou Jakmèl, ou pouse kòn

Ou tounen yon towo

Ou tounen kapitèn

Ou tounen jeneral

Yon konbatan

Ou leve van nan tout plèn

Ou pete rèl ki rive jouk sou fwontyè

Pwezi w se yon konprès pou kalme maladi l

Ou te siyen kontra douvan lwa tout kalfou pou w pa t ret bèbè lè l antrave

Lè lavi l menase e ou pa t pot wòb ou pou bèl twèl

Fanm vanyan, kite m bo pye w

Kite m imòtalize w nan pye Senjak

Prete m nechèl ou a pou m depoze kò w nan pye Lavyèy

Prete m lanbi w la pou w konnen rasanbleman

Montre m kote w met mak pye w pou m reveye nanm vil la

Banm pèmisyon pou m fè pitit site a reprann jarèt

Pou n ka mennen lit la jiskaske n kriye viktwa

Jounen jodi a n ap di w nou rekonesan pou travay ou

Kite n trese pou ou yon boukeflè ak imaj ou kalke ladan l

Nou pa jwenn mo pou n di w kijan lanmou nou pou ou rive lwen

Kijan lanmou n pou ou pete plafon

Depi se kanaval, vwa w frape tout pòt palè,

Tout ministè pou w jwe Ochan pou vil ou

Ou met rad kako w sou ou pou w al defann atizan,

Atis ak tout aktè kanaval Jakmèl

Bravo pou ou, tout moun sa yo di w mèsi: Ayibobo!

Tout minis, tout prezidan pase anba woulo w

Jakmèl tèlman anba po w, yo ba w pot non l

Manman Jakmèl

ManMik

Yon sèl manman pou yon kolòn pitit

ManMik toujou gen yon ti zen l ap kase nan zòrèy ou

Li toujou gen yon dra sal l ap lave ankachèt

ManMik toujou gen yon ti pawòl dous pou l di w

Ti pawòl ki fè zye w fèmen san l pa manyen w

Se kòmsi Letènèl te fè l ak yon sak sik nan bouch li

Tout Jakmèlyen tribòbabò di Bondye MÈSI

Dèske l te mete w sou chimen yo

Ou ouvè tout pòt, drapo vèt e blan w anbabra w

Kilti nou pran rasin

Richès li met lemonn ajenou

Gras a ou, gras a non w

Bèl fanm, nan ki bout kay ou te kale?

Nan ki vant ou te sòti?

Pouki se la ou te tonbe?

Pouki tout lanmou sa a?

Pouki tout lòv sa a?

Nou pa t merite tout sa non!

Pafwa nou mande poukisa ou te oblije bliye tèt ou

Bliye wout kay ou pou w te ka pot kichòy nan lakou a

Tou piti m leve m jwenn y ap site non w, onore w

M te toujou ap mande grandèt yo kiyès fanm sa a y ap louwe a

Kesyon m yo vin jwenn repons se lè m te kòmanse sot nan tè

Lè m te kòmanse kale je m sou koze site a

E m te vin dekouvri yon fenomèn,

Yon fanm nou ka pa janm jwenn nan legzistans nou ankò

Lanmou w pou vil Michlè Divè a te janbe fwontyè

Li te travèse lantouray

Ou te blese nan fil fè

Pikan te pike w

Larivyè te bwote w

Men ou pa t janm fatige

Ou pa t janm mòde-lage

Ou pa t janm plenyen

Jounen Jodia gras ak jèfò w

Non w enskri ak lèt an lò nan liv lavi nou

Ou plis pase yon patrimwàn,

Tout tizwazo nan syèl gen pou ekri non w

Douvan pòt chak vil sou latè

Tout zanj nan syèl

Gen pou sonnen twonpèt la pou latè ka koube tèt

fè wout pou nanm ou

monte jwenn nèg ak bab la

Jodia ou sevre n

Nou fè dan

Nou ka mòde

Misyon w fini

Laj pou n pyafe pran n rakou

Kounya ou kite n bay lavi

Pou n rakonte ak sila ki pa t la zèv ou te fè sou latè

Kounya m pral site non w

Panse avè w chak lè
Chak minit
Chak segonn
Mapou lakou a tonbe

Tout kanton an tonbe fasba

Rèl anvayi tout ti wout

Nan tout koridò se vant kòde

Men avan w te ale ou te gentan montre n chimen

Ou te gentan ba nou sekrè a
Nan zòrèy chak pitit ou yo ou te soufle pawòl la

Men pouki w ale? Nou te gentan finn abitye

Ou te gate nou twòp

Pou ou tout bann madigra ap vin jwe yon dènye wonn

Y ap vin fè yon dènye seyans

Mwen konnen w ap dakò

Kounya w al kanpe lwen

W al suiv tyovi w yo ki pral goumen

Pou yo dezantòtye tèt yo nan wout pikan

ManMik ou poko ka ale non!

Nou gen twòp pawòl pou n pale

Nou gen anpil bagay pou n regle

Tounen vin fè m zyedou

Vin blayi yon twoubadou avè m anba tonèl Remon

Vin fè m pyafe, danse sou yon sèl pye

Doulè sa a m p ap ka makiye l

M p ap ka kache l non!

Antouka Papa, ba nou fòs ak kouray pou n ka sipòte

Paske se ou ki bay fanm nan libète l

Emerson Vilbrun Auteur

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".