Agase Lesperans

 « Agase Lesperans » se premye woman powèt, nouvelis ak womansye ayisyen, Lyonel Trouillot pibliye nan lang kreyòl ayisyen an. Liv sila a se yon tablo kondisyon fanm ayisyèn yo.  Agase Lesperans se plis pase yon istwa. Se yon reyalite. Se yon tèks ki gen twa tèt paske se twa istwa. Twa istwa diferan, men ki pa diferan ak okenn lòt desten fanm Lyonel Trouillot rakonte nan liv sa a.

Publié le 2021-09-07 | lenouvelliste.com

Agase Lesperans se yon woman eponim (li pot non yon pèsonaj nan istwa a) Agase Lesperans se non yon fi ki te manke touye manman l nan pasaj apre anpil foskouch manman l te fè. Li te vini tankou yon sipriz, papa Agase Lesperans te ale pandan gwosès la. Agase Lesperans te gen sizan, jou swa sa li te antre nan kay lan li te resevwa yon silans san mezi. E menm kote a n li vin konprann manman l fè vwal pou peyi san chapo. Aprè lanmò manman l, li menm ak grann li pataje soufrans yo ansanm, li vin antre lekòl fè konesans ak madmwazèl Stefani ki se pwofesè li. Agase Lesperans renmen woz anpil, li renmen achte woman foto kote ki te plonje l nan yon pakèt ilizyon. Nan lè l vin gen premye règ li, Agase Lesperans fè lanmou pou premye fwa. Li renmen jwe ak mo. Agase ap janbe boulva ak yon sèl vwa grann li kite rakonte l istwa gran papa l ti Samyèl bout ponyèt. Djòb gran papa l se te rakonte istwa. Rakonte istwa pou timoun kou granmoun. Yon jou, otorite te vin pran l lakay li pou l t al rakonte istwa nan okazyon jou fèt prezidan lè sa li pa t ka rakonte istwa ti pye zoranj li te renmen an paske yo te entèdi l fè sa.

Valeri nan mitan Jowèl ak Djefre gen yon frè l ki rele Maksim. Nan gwoup la kouzen ak kouzin melanje youn kouche ak lòt. Tout sa Djefre fè, Jowèl fè l tou, se te tankou modèl li. Yo te renmen foure men nan tete tifi ak foure men nan mitan kuis yo tou. Len te gen yon bon zanmi li ki rele Vanesa. Valeri konn penn li te toujou al kay monnonk li Antwàn ki pa t janm sispann pale ak chwa l li yo. Pou bon konduit li, manman ak papa Valeri deside ba li yon ti machin vèt. Pandan l ap desann boulva machin li pèdi fren epi yon kamyonèt antre nan deyè machin lan.

Jowàn pa gen manman ak papa, rete ak sò Fransin ki gen yon sèl pitit ki rele Majori. So Fransin t ap goumen pou Majori rive nan lavi. Men lavi pa t bay Sò Fransin chans sa pou l te wè pitit li Majori k ap fleri. Apre lanmò So Fransin, Jowàn te vle reyalize rèv sa ki se ede Majori vanse. Malgre li pa t fè gwo klas men li te redi di, fè metye abiyez mo ak pran kout ponya. Majori te vin gen yon mennaj ak pil lòt zanmi ki te enpoze yo ba li konsèy pou l pa pati. Men Jowàn te enpoze l dènye rèv li pou Majori se te pou l vwayaje.

Twa egzistans ki pa gen anyen pou wè youn ak lòt. Twa fanm. Touletwa pote mak lavi, nan yon fason oubyen nan yon lòt, nan kè yo, nan lespri yo, nan nanm yo. Yo chak aprann sipòte lavi nan fason pa yo. Yon granmoun, tirèz kont, ki pase vi li nan mache rakonte listwa toupatou, li te menm arive fè prezidan repiblik la, ki ta sanble posede tout bagay, plezi ak sèl eritaj granparan l yo te kite pou li a. Yon jennfi dizuitan, malgre tout richès, etid ak frekantasyon l, ki pa rive konn ki direksyon pou l pran ak lavi l. Yon jenn fanm ki pase tout vi l nan bouske lavi pami mò yo, pou l mete yon vivan sou chimen lavi, sou chimen libète. Touletwa pase vi yo nan touman enteryè sa. Agase Lesperans, Valeri, Jowàn. Twa non. Twa fanm. Yon sèl fen. Sou boulva ki oblije w kouri lè w wè moun ap kouri tou. Boulva ki pi pwòch simityè pase matènite. Boulva kote Jezi ki renmen w la, nan dyòl fidèl fou li yo, pa sispann kalomnye w, jije w sou aparans ou. Boulva kote se sou mak ou, defo w yo mezire valè w. Boulva kòlè desann nan pye. Yon boulva alarive machin, machin pa ka kenbe m! Boulva pile pye. Boulva mache prese. Boulva foumi fou. Boulva dyab melanje ak bon mas. Boulva ki pa Montay Nwa. Boulva Janjak Desalin.Réagir à cet article