« Se politik m ap fè »

Bloc-notes

Publié le 2017-08-22 | Le Nouvelliste

National -

Gen kèk ane, yon souflantyou move dezafè te joure m « politisyen ». Mwen pa t pran sa twò mal. Nan politisyen gen politik. Politik pou mwen se eseye aji sou reyalite kominote a nan tèl domèn oswa sou reyalite global la nan sans ou panse ki pi koresponn ak valè w ap defann yo ak enterè sosyete a. Mwen te di tèt mwen : politisyen pa jouman.

Mwen pa t konprann nou pa t pataje menm definisyon ni entèpretasyon mo a. Nan je misye tankou nan entèpretasyon anpil moun politisyen se moun ki pran espas politik la pou navige osèvis enterè prive, ki pran pòs ak fonksyon politik pou okipe zafè prive, balanse yaya, aganman kò yo, defann tout move kòz, fè tout move zak pou pa pèdi pouvwa. Nan sans sa a, se pa mwen ki politisyen an.

Malerezman, anpil moun ki nan pòs politik jodi a panse se sa ki rele politik. Yon fraz alamòd : « Se politik m ap fè ». Nèg la sèvi ak enfliyans li pou fè lage yon kriminèl, li di se politik m ap fè. L ap magouye pou defann yon move kòz, fè pase enterè prive anvan enterè bouk la, depatman an, peyi a, li di se politik m ap fè. L ap defann enterè yon moun, yon antrepriz, yon sektè ki an konfli ak enterè peyi a li di se politik m ap fè. L ap gagote lajan ak byen Leta, di yon bagay fè yon lòt, bonjou l pa laverite li di politik m ap fè.

Tout kote nèg sa yo pase, y ap bat lestonmak yo, bat bravo pou tèt yo, prezante tèt yo tankou se yo ki pi banj pi maton nan zafè politik. Sa ki pi rèd la, yo jwenn kèk sitwayen egare ki pran nan jwèt la, k ap salye yo lè y ap pase : entèl, se yon gwo politisyen. Si ou mande egare sa yo kisa entèl fè, kisa li pote nan lavi sosyete a, kijan li kontribye pou sosyete a viv pi byen, pran chimen pwogrè, yo gade w tankou tèt ou pati. Repons lan senp : anyen. Men, nan tèt pa yo, plis ou fè sa k pa sa, trayi Pòl nan alyans ak Pyè, trayi Pyè pou fè lòt alyans nan lojik enterè prive w, bay kou, kout ba, machande enfliyans ou nan defans enterè prive w, plis ou se yon gran politisyen.

Sa ki pi komik toujou, nèg sa yo, sa ki plizoumwen konn li yo, konn al chache referans nan liv oswa nan listwa pou esplike sa y ap fè a. Yo gen dwa bay yon kout Machiavel yo vire tèt anba, yon sitasyon y aprann pakè, oubyen site yon pèsonaj istorik. Yo bliye, si yo konsidere Talleyrand kòm yon gran politisyen se pa pou tout magouy li te konn fè yo, nanpwen pi fò pase l nan sa, se pou aksyon ak pozisyon ki enfliyanse sosyete a nan sans pwogrè : nasyonalizasyon byen legliz, kongrè Viennes… Si se kowonpi ase l te kowonpi Listwa t ap kenbe l nan achiv li kòm yon kowonpi san plis.

Alèkile nan peyi sa a, nan tout domèn, gen anpil moun se brase, fofile kò yo anba vant entèl, degaje yo pou ti kal pouvwa ti kal rekonesans. Si se sa ki rele fè politik la, nou vann. Paske se pa politik sa a pèp la peye yo pou yo fè.

Ses derniers articles

Réagir à cet article