Nouvo Akademisyen pou AKA

Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ap pouswiv  misyon li, ki se travay pou devlòpman Lang Kreyòl nan sosyete a epi fòmalize ekriti lang kreyòl ayisyen an. Nan lide pou byen ranpli misyon sa ke li genyen an, AKA lanse avi rekritman pou nouvo Akademisyen. AKA bezwen  Ayisyen, fi kou gason, moun ki pou travay pou pwomosyon Lang kreyòl, ki fè rechèch sou lang kreyòl osnon ki pwodui nan lang kreyòl.

Publié le 2021-05-04 | lenouvelliste.com

Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) se yon enstitisyon Leta endepandan. Misyon li se travay pou devlòpman Lang Kreyòl nan sosyete a epi fòmalize ekriti lang kreyòl ayisyen an. Selon Atik 20 Lwa Kreyasyon Akademi Kreyòl Ayisyen an, pou yon moun vin Akademisyen, li bezwen  ranpli bonjan fomalie pou sa rive fèt. Li dwe Ayisyen, fi kou gason. Pou Kounye a, AKA ap bezwen rekrite anpil fanm ; li bezwen gen 40 lane pou pi piti ; fòk li jwi tout dwa sivil ak dwa politik li ;

AKA bezwen tou  yon moun ki travay pou pwomosyon Lang kreyòl, ki fè rechèch sou lang kreyòl osnon ki pwodui nan lang kreyòl ; en disponiblite pou li patisipe nan rankont ak nan misyon Akademi an nan Kapital la, nan pwovens, nan peyi etranje. L ap bezwen gen yon Enstitisyon ki gen rekonesans legal ki pou andose kandidati li.

Pou kandida a jwenn plis enfòmasyon sou misyon AKA ak sou wòl Akademisyen yo, li kapab vizite sit Akademi an kote li ap jwenn Gid rekritman Akademisyen an ak Fich enskripsyon Akademisyen : www.akademikreyol.net 

Kandida a ap depoze yon dosye konplè: Kourikoulòm, kopi diplòm, sètifika, atestasyon, lèt motivasyon, lèt rekòmandasyon, Fich enskripsyon, 2 foto ak lis pwodiksyon li fè nan lang kreyòl, nan adrès pwovizwa AKA ki nan Ri Babyòl # 31, lokal Fany Villa an fas Lekòl Sen Jan Evanjelis - ak nan imel AKA enfomasyon@akademikreyol.net Dat limit pou kandida yo depoze dosye yo : Vandredi 28 Me 2021 anvan 3è00. Kandida a ap depoze yon dosye konplè: Kourikoulòm, kopi diplòm, sètifika, atestasyon, lèt…

Akademi Kreyòl Ayisyen, se enstans nan peyi Ayiti ki la pou regile lang kreyòl la. Konstitisyon 1987 nan atik 213 rekonèt egzistans Akademi an. Li konpoze de jiska 55 savan. Yo te reyini ansanm ak fonde òganizasyon "Akademi Kreyòl Ayisyen" an pou fòme yon sentaks inifòm, pou asire gouvènman ayisyen an kapab pi byen kominike avèk pèp li a, pou ede tout Ayisyen konprann mo, ede yo ekri ak li òtograf kreyòl la byen san fòt, pou yo fè plis ak kreye plis mo pou tout Ayisyen rive ekri lang yo byen, mennen pou plis piblikasyon nan liv ak divès kalite lòt fòm medya, ak nan fen estigma la dèyè pale lang lan.
 Réagir à cet article